Prof Dr. Anton Çeta, the Angel-Missionary of God


On 12 December 2015, in Rreshen, Mirdite, Albania, was inaugurated the bust of the personality Prof. Dr. Anton Çeta, the great Albanian of international reconciliation. During this inauguration, it was also conferred by Diplomatic Mission Peace and Prosperity the Acknowledgement Certificate (after death) of Prof. Dr. Anton Çetaj with the motivation: “For the great commitment and precious contribution in Education, for the inspiration of patriotism and inter-tribal and inter-community peace coexistence, as a well-known Activist of Human Rights, as a Peace Missionary, as a Publicist, as Ambassador of the Albanian Culture, as Leader and Promoter of the Missions that bring Peace and Prosperity for all humanity.”

 

Anton Çeta, the Angel-Missionary of God

God brought originally dinosaurs on the Earth of Planet. And the earth received their wildness. Millions and millions of years later, after the extinction of dinosaurs, God brought on Earth Adam and Eve, the parents of mankind.

Adam and Eve left many descendants, of which many people were inherited. And Earth slowly relented and got the nuances of the human spirit and face. Land was graced by Virtue of Man, but was disfigured by the human sins.

And the Lord, in order to protect the Earth from barbarism and vandalism of  people and the man from his sins, send angels and prophets now and then. They brought in Earth Love, the greatest Light of God to lactate people with the spirit of peace and prosperity, with the Spirit of Divine Paradise. And people still sinned, behaved barbarously with themselves and the Earth. Angels and prophets preached the rule of good over evil, the power of God over Satan’s malice, but human sins seemed to never exhaust. Lord sent to Earth Noah and Moses, Jesus Christ and Mohammed, amongst many prophets, but sinners continued to massacre their own kind, the Virtuous Man, continued to believe in the Devil more than God.

Lord also gave birth to human personalities, leaders of nations like Gandhi, Martin Luther King, Mandela, etc., High Commissioners of Modern World Peace, but interpersonal reconciliation was never fully achieved.

Lord brought Missionaries of Peace in the Balkans too, such as the Great Albanian Anton Çeta, from Mirdita, a rare personality who sacrificed a lot for the Albanian Intertribal and Nationwide Reconciliation. Prof. Dr. Anton Çeta worked so hard for Social Peace in Albanian lands, that he was instilled as a Reconciliation Monument in the popular memory. No one knows if Paradise on Earth exists, however it is known that Anton Çeta, as if he was the Angel of God, he cherished Albanians with the spirit of Divine Paradise, and embedded Reconciliation between them! …

May His soul rest in Peace! …

 

Anton Çeta, Misionari-Engjëll i Zotit

Zoti solli fillimisht në Planetin Tokë dinosaurët. Dhe Toka mori egërsinë e tyre. Miliona e miliona vite më vonë, pas zhdukjes së dinosaurve, Zoti solli në Tokë Adamin dhe Evën, prindërit e njerëzimit.

Adami dhe Eva lanë shumë pasardhës, prej të cilëve u trashëguan shumë popuj. Dhe Toka dalëngadalë u zbut dhe mori nuanca të shpirtit e fytyrës njerëzore. Toka u zbukurua nga Virtyti i Njeriut, por dhe u shëmtua nga mëkatet njerëzore.

Dhe Zoti për të mbrojtur Tokën nga barbarizmat dhe vandalizmat e njerëzve dhe Njeriun nga mëkatet e tij dërgonte herë pas here Engjëj dhe Profetë. Ata sillnin në Tokë Dashurinë, Dritën më të madhe të Zotit për të mëkuar njerëzit me frymën e Paqes dhe Prosperitetit, me Frymën e Parajsës Hyjnore. Dhe njerëzit përsëri mëkatonin, silleshin barbarë me veten dhe me Tokën. Engjëj e Profetë predikonin sundimin e së mirës mbi të Keqen, e Pushtetit të Zotit mbi ligësitë e Satanait, por mëkatet e njerëzve nuk shteronin. Zoti dërgoi në Tokë Noen dhe Moisiun, Jezu Krishtin dhe Muhametin, midis shumë e shumë profetëve, por mëkatarët vazhdonin të masakronin llojin e vet, Njeriun e Virtytshëm, vazhdonin t’i besonin më shumë Djallit se Zotit.

Zoti solli në jetë edhe personalitete njerëzorë, udhëheqës popujsh si Gandi, Martin Luther King, Mandela, etj., Kryemisionarë të Paqes Moderne Botërore, por pajtimi ndërnjerëzor asnjëherë nuk është arritur i plotë.

Zoti solli edhe në Ballkan Misionarë Paqeje si Shqiptari i Madh Anton Çeta, nga Mirdita, Personalitet i rrallë që sakrifikoi shumë për Pajtimin Ndërfisnor e Mbarëkombëtar Shqiptar. Prof. Dr. Anton Çeta punoi shumë për Paqe Sociale në trevat shqiptare, aq sa u rrënjos si Monument Pajtimi në kujtesën popullore. Askush nuk e di nëse ekziston Parajsa në Tokë, megjithatë dihet se Anton Çeta, si të ishte Engjëll i Zotit, i ushqeu shqiptarët me frymën e Parajsës Hyjnore, mbolli Pajtim midis tyre!…

Shpirti i tij u prehtë në Paqe!…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s